KRISTENSAMFUNNET I OSLO

NYHETSBREV

Kjære medlemmer og venner av Kristensamfunnet i Norge,

Mange har i de siste månedene beveget spørsmålet om hvordan det går med Kirsten Thomassen og Gisle Bie. I dag får jeg meddele dere at

Kirsten Thomassen har tatt imot en utsendelse til Forest Row i England. Hun vil bli hilst velkommen der i august, og vil i første omgang

arbeide der for et år.

Gisle Bie er fortsatt, etter eget ønske, ute av prestearbeidet.

Hjertelig hilsen
Deres
Gisela Thrimer

 

Åpen Kirke

Vi vil orientere om at vi ønsker å holde "Åpen kirke" fredag 4.9. kl.18.30

Mvh
Margareth Å.M. og Ingrid Mary F.

 

ÅRSMØTE i KRISTENSAMFUNNET i OSLO
18. mars 2015

27 fremmøtte, hvorav 26 antatt medlemmer av KiO. På forhånd var utsendt Innkalling, Dagsorden, eksisterende Vedtekter og Vedtekter med endringsforslagene understreket.
Leder i Menighetsrådet Erik Lund ønsket velkommen og åpnet møtet.
Sak 1:               Johan Eide valgt til møteleder.
Sak 2:        Innkalling og Dagsorden godkjent - inkl. den endringen at   Sak 11 kommer etter sak 4, og de resterende saker forskyves.
Sak 3:        Underskrivere ble Gørild Beatrice Bendixen og Toril Stang, protokollfører ble Inger Risholm.
Sak 4:        Årsberetning/Aktivitetsberetning. Erik Lund leste  Aktivitets-beretningen. Se eget dokument.
Sak 11:       Menighetsrådets Forslag til endringer av Vedtektene i KiO v/Cato Schjødt.  Cato S. la frem begrunnelsene for endrings-forslagene: dels å gjøre vedtektene mer i samsvar med gjeldende praksis, dels å etterkomme gjeldende lov og regler, og dels å forebygge uønskede situasjoner i fremtiden. Deretter gjennom gikk han  endringsforslagene. 
I debatten som fulgte ble det i forsamlingen tilkjennegitt uenighet rundt to endringsforslag, nemlig i §2, 2.ledd, siste setning: "Ved eventuell motstrid (d.e. mellom KiOs og KiNs vedtekter) skal KiNs vedtekter ha fortrinnsvekt", og §6, 2.ledd: "§§ 1 og 2, 2.ledd kan imidlertid ikke endres", da man (Jon F., Maiken H., Cathrine S.) mente at dette ville stride mot menighetens åndsfrihet, og nevnte setning ble foreslått slettet. Cato S. sa at dette ikke ville ha noen betydning i praksis - det var kun en motstridsregel som gjaldt dersom selve vedtektene var motstridende. Daniel R. fortalte at hver menighet arbeider selvstendig, og endringen innebærer ikke at KiN kan gripe inn. Martine E. mente at så lenge vi har våre egne vedtekter og følger disse, var det klokt å ha med denne setningen. Otto K. sa at det kunne ha sin verdi og være hensiktsmessig å ha en slik paraplyorganisasjon og spurte så hvordan det var organisert andre steder i verden. Daniel R. opplyste da at hverken Danmark eller Sverige har tilsvarende paraplyorganisasjon; i Tyskland har man en sentralorganisasjon. Cathrine S. ønsket videre at KiN heller kunne få en rådgivende rolle. Raphael K. foreslo at man satte seg inn i KiNs vedtekter. Martine E. minnet om at i et demokrati er det flertallet som bestemmer.
I avstemningen som fulgte ble de to paragrafene det var uenighet om, vedtatt med knappest mulig margin:
Endringen i § 2 2.ledd siste setning ble vedtatt med 17 av 24 stemmer.
Endringen i §6 2.ledd ble vedtatt med 16 av 23 stemmer.
De øvrige endringsforslagene ble enstemmig vedtatt.
Sak 5:        Årsregnskap 2014 og revisjonsberetning delt ut og gjennomgått av  Jon Røed.
Sak 6:        Budsjettet for 2015. Delt ut og gjennomgått av Jon Røed og deretter godkjent.
Pause m forfriskninger 19:30 - 19:45. Etter pausen i alt 22 til stede.
Sak 7:        Valg av medl. til Menighetsrådet: Nina Myking gikk ut, og Epp Vainu ble valgt inn ved akklamasjon. Erik Lund aksepterte gjenvalg.
Sak 8:        Valg av revisor. Revisoravtalen videreføres.            Kommentar: Avtalen er dyr. Vi ser etter alternativer til neste år.
Sak 9:        Valg av medl. til Valgkomitéen. Valgkomitéen gjenvalgt ved akklamasjon.
Sak 10:      Kirkebygget. Tegninger ble delt ut.
Heine Bjørndal fortalte om feil/byggefeil ved kirken. Både taklekkasje og isoleringsfeil i yttervegg.  2 alternativer: Enten å forsøke å tette + forsøke å endre det eksisterende - prislapp: 3 - 5 mill. Eller ny yttervegg + bygge ut foajéen + heve taket - pris: 9 - 13 mill.
Jan Arve Andersen forklarte tegningene og besvarte spørsmål fra salen - bl.a. vedr. kondensproblematikken, glassveggene og bårerommet.
Heine B. mente at endringene ikke er direkte kompliserte, men omfattende, tidkrevende og dyrt, og absolutt nødvendige.
Erik L. informerte om den økonomiske situasjonen i forhold til en oppgradering til 9 - 13 mill., at Inkognito Terrasse 9 kan selges, seksjoneres, eller en kombinasjon av leie ut og selge.
Gamlehuset trenger konstant betydelig vedlikehold og må ganske snart ha omfattende oppgradering, bl. a. tak, vinduer, fyringssystemet.
Vi arbeider konkret med flere alternativer og er i gang med å få gamlehuset taksert. Vi tar sikte på å ha mye klart før sommeren.
Det blir et åpent menighetsmøte om byggesaken 26.april.
Sak 12: Kristine og Daniel ga avsluttende ord.
Møtet hevet 20:35.
Inger R
referent